Toestemmingsformulier AVG en Privacyverklaring

Beveiliging van uw gegevens AVG

Privacy bescherming wordt een steeds belangrijker thema. Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan.

Ik zal zo voorzichtig mogelijk met uw gegevens, die ik nodig heb voor uw begeleiding, omgaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorlezen van dit document op mijn website.

Privacy verklaring

De privacyverklaring omschrijft hoe ik omga met het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke gegevens.

Ik, IEMT Practitioner en leefstijlcoach, Annelies Pennings (hierna te noemen behandelaar) vindt jouw privacy belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die ik verzamel. Deze gegevens worden uitsluitend door mij of namens mij gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij anders afgesproken.

Van wie verzamel ik persoonsgegevens?

Ik verzamel persoonlijke gegevens en persoonlijke data van cliënten die van mijn diensten gebruik maken.

Op welke manier worden gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld in intakes, persoonlijke consulten, telefonische consulten, via e-mail, website, sociale media, online formulieren via de website.

Ik verzamel persoonlijke gegevens die ik nodig heb om een gepersonaliseerde IEMT behandeling en/of voedings-, bewegings- en leefstijladvies te kunnen geven, afgestemd op de individuele gezondheid, dagelijks leven en voorkeuren op het gebied van voeding en beweging.

Hierbij gaat het primair om je naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gezinssituatie, medicatie, je polisnummer en je zorgverzekeraar, relevante medische geschiedenis, of je rookt, je beroep, je doelstelling met de begeleiding, het ontstaan van je vraag en de huidige situatie van je gewicht, eventuele klachten, dieetverleden en of je aan beweging doet.

Daarnaast verzamel ik ook gegevens uit het antropometrisch onderzoek, zoals gewicht, BMI, vet- en spierpercentage, middelomtrek en je energieverbruik. In de voortgangsgesprekken verzamel ik je ervaringen op basis waarvan we de begeleiding kunnen afstemmen of bijstellen. Als deze gegevens niet of niet eerlijk worden verstrekt, kan ik niet garanderen dat ik je een goed advies kan geven. Via de online formulieren op de website en de nieuwsbrief worden gegevens gevraagd, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, die noodzakelijk zijn om de aanvragen te kunnen verwerken.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens op papier maximaal 2 jaar vanaf het moment dat je voor het laatst van mijn dienst gebruik hebt gemaakt. De gegevens digitaal kunnen langer worden bewaard, omdat hierin ook veel kennis is verwerkt die ik op een later moment bij een andere cliënt opnieuw wil kunnen raadplegen, zonder dit opnieuw uit te hoeven zoeken. Als je gegevens worden bewaard, dan is dit geanonimiseerd. Financiële gegevens worden, volgens, in overeenstemming met de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd.

Geheimhouding

Zoals ook vermeld in de Algemene Voorwaarden heb ik geheimhoudingsplicht op grond waarvan het voor mij verboden is om aan anderen mededelingen te doen over jou en over jouw situatie. Ik mag dit alleen doen als er gegronde redenen voor zijn om jouw gegevens te delen en als dat in het belang is van mijn dienstverlening of als ik dat nodig acht voor jouw gezondheid.

Inzage, wijzigen of verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die ik over je heb vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt hiervoor bellen naar 06-40920076 of een e-mail sturen naar info@anneliespennings.nl. Je financiële gegevens kan ik pas verwijderen na de bewaarplicht van 7 jaar.

E-mail/ nieuwsbrieven

Ik houd alle cliënten, oud-cliënten en andere betrokkenen graag op de hoogte van mijn werk en dit gebeurt voornamelijk via de nieuwsbrieven, sociale media en de website.

Beveiliging

Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorg ik ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor mij. Ik gebruik persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daaruit voortvloeiende communicatieve doeleinden.

Vragen over privacy beleid

Ik behoud me het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, kunt je contact opnemen met me, via info@gezondinbalansachterhoek.nl of bellen naar 06-40920076.

Algemene voorwaarden

Indien men een traject heeft afgesproken dient de factuur voorafgaande aan de 1e coachafspraak betaald te zijn, tenzij anders afgesproken.

Indien afgesproken dat u per afspraak betaald dient deze binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn.

 

Contactgegevens

Mijn contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking en beheer van persoonsgegevens zijn:
Coachpraktijk Annelies Pennings, info@anneliespennings.nl of 06-40920076