Toestemmingsformulier AVG en Privacyverklaring

Beveiliging van uw gegevens AVG

Privacybescherming is erg belangrijk. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Ik ga zeer zorgvuldig om met uw gegevens die ik nodig heb voor uw begeleiding. Het is uw verantwoordelijkheid om dit document op mijn website door te lezen.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik uw persoonlijke gegevens verzamel en verwerk.

Ik, Annelies Pennings, Ondernemers-, leefstijlcoach, IEMT Practitioner en leefstijlcoach voor particulieren (hierna te noemen “behandelaar”), hecht veel waarde aan uw privacy.

Ik ga zorgvuldig om met de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die ik verzamel.

Deze gegevens worden alleen door mij of namens mij gebruikt en worden niet gedeeld met derden, tenzij anders afgesproken.

Wie wordt er gevraagd om persoonsgegevens?

Ik verzamel persoonlijke gegevens en informatie van cliënten die gebruik maken van mijn diensten.

Hoe worden de gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld tijdens intakegesprekken, persoonlijke consulten, telefonische consulten, via e-mail, mijn website, sociale media en online formulieren op de website.

Ik verzamel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor gepersonaliseerde ondernemers-coaching, IEMT-behandelingen, voedings-, bewegings- en leefstijladvies, afgestemd op uw individuele gezondheid, dagelijks leven en voorkeuren op het gebied van werk, voeding en beweging.

De verzamelde gegevens kunnen onder andere uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gezinssituatie, medicatie, polisnummer en zorgverzekeraar, relevante medische geschiedenis, rookgewoonten,beroep, doelstellingen voor begeleiding, uw vraag en huidige situatie met betrekking tot gewicht, eventuele klachten,
dieetgeschiedenis en bewegingsactiviteiten omvatten.

Daarnaast verzamel ik ook gegevens uit antropometrisch onderzoek, zoals gewicht, BMI, vet- en spierpercentage, middelomtrek en energieverbruik.

In voortgangsgesprekken verzamel ik uw ervaringen om de begeleiding indien nodig aan te passen.

Als deze gegevens niet of niet eerlijk worden verstrekt, kan ik geen passend advies geven.

Voor de verwerking van aanvragen via online formulieren op de website en de nieuwsbrief vraag ik gegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, die noodzakelijk zijn om de aanvragen te verwerken.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens op papier gedurende maximaal 2 jaar na uw laatste afspraak.

Digitale gegevens kunnen langer worden bewaard, omdat hierin ook veel kennis is verwerkt die ik in de toekomst bij andere cliënten kan raadplegen, zonder dit opnieuw te hoeven zoeken.

Indien uw gegevens worden bewaard, worden ze geanonimiseerd. Financiële gegevens worden conform de wet minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd.

Geheimhouding

Zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden ben ik verplicht tot geheimhouding, wat betekent dat ik geen informatie over u en uw situatie aan anderen mag verstrekken, tenzij er gegronde redenen zijn om uw gegevens te delen en dit in het belang is van mijn dienstverlening of uw gezondheid.

Inzage, wijziging of verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die ik over u heb vastgelegd, en deze laten wijzigen of verwijderen.

Neem hiervoor telefonisch contact met mij op via 06-40920076 of stuur een e-mail naar info@anneliespennings.nl.

Uw financiële gegevens kunnen pas na de bewaartermijn van 7 jaar worden verwijderd.

E-mail/nieuwsbrieven

Ik houd graag al mijn cliënten, oud-cliënten en andere betrokkenen op de hoogte van mijn werk.

Dit gebeurt voornamelijk via nieuwsbrieven, sociale media en mijn website.

U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daaruit voortvloeiende communicatie.

Vragen over het privacybeleid

Ik behoud het recht om het privacybeleid te wijzigen.

Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met mij opnemen via info@anneliespennings.nl of telefonisch op 06-40920076.

Algemene voorwaarden

Indien u een begeleidingstraject heeft afgesproken, dient de factuur voorafgaand aan de eerste afspraak te zijn betaald, tenzij anders is afgesproken.

Als u per afspraak betaalt, dient de betaling binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.

Contactgegevens

Mijn contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking en beheer van persoonsgegevens zijn:

Coachpraktijk Annelies Pennings, info@anneliespennings.nl van 06-40920076